sanom sanom Author
Title: การใส่เลข 0 หน้าตัวเลขใน Excel
Author: sanom
Rating 5 of 5 Des:
วิธีหนึ่งในการเติมเลข 0 หน้าตัวเลขใน excel คือ การเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้เป็น custom ใน excel ซึ่งก็คือการกำหนดรูปแบบตัวเลขที่ไม่มีให้เลือ...

วิธีหนึ่งในการเติมเลข 0 หน้าตัวเลขใน excel คือการเปลี่ยนรูปแบบของตัวเลขให้เป็น custom ใน excel ซึ่งก็คือการกำหนดรูปแบบตัวเลขที่ไม่มีให้เลือกในรูปแบบมาตรฐาน โดยใช้โค้ดรูปแบบตัวเลขที่มีความหมายต่างกัน เช่น

 • 0 แสดงตัวเลขออกมาเสมอ ถ้าไม่มีจะเติมศูนย์
 • แสดงตัวเลขออกมาเฉพาะที่จำเป็น ถ้าไม่มีจะไม่แสดง

 • . แสดงจุดทศนิยม
 • , แสดงเครื่องหมายคอมม่า
 • % แสดงเปอร์เซ็นต์
 • E+ E- e+ e- แสดงในรูปแบบเลขยกกำลัง
 • \ ใช้ escape character เพื่อแสดงตัวอักษรพิเศษ
 • “text” ใช้เพื่อแสดงข้อความที่กำหนด
 • [ ] ใช้เพื่อกำหนดสีหรือเงื่อนไข

ตัวอย่างการใช้โค้ดรูปแบบตัวเลข

โค้ดผลลัพธ์คำอธิบาย
#,##0.001,234.57เพิ่มจุดทศนิยมสองตำแหน่งและคอมม่า
#,##0.00;[Red]-#,##0.00-1,234.57เพิ่มสีแดงให้กับค่าลบ
#,##0.00_);(#,##0.00)(1,234.57)เพิ่มวงเล็บให้กับค่าลบ
0%10%เพิ่มเครื่องหมาย %
# ?/?1 2/3เพิ่มเศษส่วน
#.00E+001.23E+03เพิ่มรูปแบบเลขยกกำลัง
* #,##0 ** 1,234 *เพิ่ม * ทั้งสองข้าง
"Total "0.00Total 1234.57เพิ่มข้อความ Total   

 

หากต้องการเติมเลข 0 ลงข้างหน้าตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ เราสามารถใช้ custom format ใน excel ได้ วิธีการคือ

 • เลือกเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบ
 • คลิกขวาแล้วเลือก Format Cells
 • เลือกแท็บ Number แล้วเลือกประเภท Custom
 • ในช่อง Type ให้พิมพ์โค้ดรูปแบบตัวเลขที่ต้องการ เช่น 0000000000
 • คลิก OK

โค้ดรูปแบบตัวเลขที่ใช้ใน custom format จะมีหลักการดังนี้

 • 0 แสดงตัวเลขออกมาเสมอ ถ้าไม่มีจะเติมศูนย์
 • แสดงตัวเลขออกมาเฉพาะที่จำเป็น ถ้าไม่มีจะไม่แสดง

 • \ ใช้ escape character เพื่อแสดงตัวอักษรพิเศษ เช่น -
 • “text” ใช้เพื่อแสดงข้อความที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้ custom format เพื่อจัดรูปแบบเบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรCustom FormatResult
1234567890(000)000-0000(123)456-7890
1234567890"Tel."0000-0000Tel.1234-5678
1234567890“Call” # ### ###Call 1 234 567

 

 

About Author

Advertisement

Lazada Indonesia
 
Top